صنایع شیشه دنیا

مراحل تولید شیشه

تهیه مواد اولیه و تبدیل آنها به پودر با دانه‌بندی

توزین هر یک از مواد اولیه به نسبتهای مورد نظر و مخلوط کردن آنها

ذوب کردن مخلوط در کوره و تهیه خمیر شیشه

بی‌رنگ کردن خمیر شیشه و خارج کردن گازها

خروج از کوره و لقمه گیری

خروج از کوره و لقمه گیری

قالب گیری و شکل دهی

تنش زدایی در بخش آنلینگ

تنش زدایی در بخش آنلینگ

تنش زدایی در بخش آنلینگ

کنترل کیفی محصول نهایی

کنترل کیفی محصول نهایی

کنترل کیفی محصول نهایی

کنترل کیفی محصول نهایی

کنترل کیفی محصول نهایی

کنترل کیفی محصول نهایی

بسته بندی / انبارش

بسته بندی / انبارش

بسته بندی / انبارش

ارسال به بازار و صنایع